Algemene voorwaarden PUUR Tom

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. PUUR Tom: betreft een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer: 85036404, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie die aan PUUR Tom opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van PUUR Tom.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door PUUR Tom van de hand gewezen, tenzij deze door PUUR Tom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van PUUR Tom zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van PUUR Tom zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Alle offertes en aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld. Na het verlopen van een offerte kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. De geoffreerde prijzen zijn voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW, tenzij anders vermeld in een offerte.  
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. PUUR Tom kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan aantonen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Totstandkoming en overeenkomst 

 1. Een overeenkomst tussen PUUR Tom en opdrachtgever komt tot stand door aanbod in de vorm van een offerte en aanvaarding daarvan. 
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door PUUR Tom uitgebrachte (digitale) offerte, dan wel schriftelijk akkoord per mail hierop te geven door opdrachtgever.  
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door PUUR Tom uitgebrachte offerte, zodra de betaling heeft plaatsgevonden, dan wel met de feitelijke dienstverlening een aanvang is gemaakt door PUUR Tom. 
 4. De met PUUR Tom gesloten overeenkomst leidt voor PUUR Tom tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. PUUR Tom is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 5. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van PUUR Tom kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 4. Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door PUUR Tom worden gevraagd. PUUR Tom zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan PUUR Tom doorgegeven te worden. 
 2. PUUR Tom is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van een geplande sessie, traject of workshop, op de door PUUR Tom aangegeven wijze, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan PUUR Tom besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. PUUR Tom zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. 
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van PUUR Tom. 

Artikel 6. Annulering/beëindiging van de overeenkomst 

 1. PUUR Tom heeft het recht om zonder opgave van reden een sessie, traject of workshop op voorhand te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan PUUR Tom betaalde bedrag.
 2. Elke geplande sessie, traject of workshop kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door opdrachtgever. PUUR Tom streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. 
 3. Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, traject of workshop is PUUR Tom gerechtigd de eerder overeengekomen prijs volledig in rekening te brengen, dan wel de sessie in mindering te brengen op het totaal aantal sessies dat is overeengekomen, indien sprake van een traject.   
 4. In geval de opdrachtgever na aanvang van een traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de omstandigheden van het specifieke geval naar het oordeel van PUUR Tom anders rechtvaardigen. 
 5. In geval de opdrachtgever na aanvang van een traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, blijft opdrachtgever verplicht tot betaling van eventuele openstaande facturen, gelijk aan de in de oorspronkelijke offerte overeengekomen (totale) prijs.
 6. PUUR Tom heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de opdrachtgever herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval nimmer recht op restitutie. PUUR Tom zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en risico

 1. Deelname aan de in het kader van de opdracht door PUUR Tom aangeboden diensten geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Voor elke door PUUR Tom aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. PUUR Tom kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er schade is toegebracht aan de opdrachtgever die te wijten is aan opzet of grove schuld van PUUR Tom of haar ondergeschikten.
 4. Indien met het verrichten van diensten door PUUR Tom schade aan opdrachtgever of zaken wordt toegebracht waarvoor PUUR Tom aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door PUUR Tom afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat PUUR Tom in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8. Overmacht 

PUUR Tom is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. PUUR Tom kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan een andere partij. Werkzaamheden die door PUUR Tom zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden. 

Artikel 9. Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij PUUR Tom. Alle door PUUR Tom geproduceerde en/of verstrekte stukken zoals audio-opnames van meditaties, video-opnames, online toegang tot trainingen en bestanden, schriftelijke opdrachten, rapporten en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van PUUR Tom worden verveelvoudigd, verspreid, of door anderen ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2. Opdrachtgever heeft één jaar toegang tot de online content behorende bij het door hem afgenomen traject. Deze tijdsperiode gaat in vanaf het moment dat opdrachtgever de inloggegevens voor de online omgeving ontvangt vanuit PUUR Tom.
3. Alle sessies behorende bij een traject dienen binnen een tijdsperiode van 6 maanden te worden besteed na totstandkoming van de overeenkomst. Na deze periode vervallen deze, tenzij er sprake is van een overmacht-situatie en/of nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen PUUR Tom en opdrachtgever.   

Artikel 10. Klachtenregeling

Eventuele klachten over door PUUR Tom geleverde diensten dienen binnen één week na levering hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan PUUR Tom kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 11. Slotbepaling 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen PUUR Tom en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen PUUR Tom en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien PUUR Tom van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Privacyreglement

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt PUUR Tom een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgever te garanderen dat zijn privacy wordt beschermd en zorgvuldig met zijn gegevens wordt omgegaan, hanteert PUUR Tom een privacyreglement. Deze is online in te zien via: https://puurtom.nl/privacyverklaring/. Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord hiermee.    

Waar kan ik je mee helpen?